top of page

EDITORIAL

EDITORIAL e-PROSIDING S-SKIM2015

 

Ketua Editor

Rahmahtunnisah Hj Sailin (KUIS)

 

Setiausaha

Wawarah Saidpuddin (KUIS)

 

Editor Jemputan

Prof. Dr. Asiah Sarji (UNIMAP)

Dr. Rosmawati Mohamad Rasit (UKM)

Dr. Rosidayu Sabran (USIM)

En. Ahmad Yani Ismail (RMC,KUIS)

 

Editor

Dr. Zulkefli Hj. Aini (UKM)

Mohd Daly Daud (KUIS)

Md. Rozalafri Johori (KUIS)

Muhammad Subari Ramli (KUIS)

Maffuzza Salleh (KUIS)

Sulaiman Salleh (KUIS)

 

Seminar Serantau Komunikasi Islam & Masyarakat (SSKIM)

d/a Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Bandar Seri Putra

43000 Kajang

Selangor, MALAYSIA

 

Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya, tanpa mendapat izin daripada Penerbit KUIS dan Penganjur Seminar Serantau Komunikasi Islam dan Masyarakat terlebih dahulu.

 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Penerbit KUIS on behalf of Seminar Serantau Komunikasi Islam dan Masyarakat (SSKIM 2015)

 

e-ISBN: ISBN 978-967-0850-38-2

 

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Persiaran Seri Putra 1,

Bandar Seri Putra,

43000 Kajang.

Selangor Darul Ehsan

MALAYSIA

 

+60 3-89254261

htttp://www.kuis.edu.my/v3/

 

 

 

 

 

bottom of page